ஹஜ், உம்ரா செய்முறை விளக்கங்கள் : பாகம் 4 – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : ஹஜ், உம்ரா செய்முறை விளக்கங்கள் – நேரலை நிகழ்ச்சி

நாள் : 01-11-2010 at 8:15 PM to 9:15 PM

இடம் : IDGC, தம்மாம், சவூதி அரேபியா

ஹஜ், உம்ரா செய்முறை விளக்கம்-பாகம் 4 from Suvanathendral on Vimeo.

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *