துல்ஹஜ் மாத முதல் பத்து நாட்களின் வணக்கங்கள், சிறப்புகள் மற்றும் அதன் சட்டங்கள் – Audio/Video

வழங்குபவர்: இப்ராஹீம் மதனீ

நாள்: 11-11-2010

இடம்: இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா

துல்ஹஜ் மாத முதல் பத்து நாட்களின் வணக்கங்கள் from islamkalvi on Vimeo.

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *