ஸஃபர் மாதம் பீடை மாதமா? -Audio/Video

மாதாந்திர சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – நாள்: 02.01.2011

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா

ஸஃபர் மாதம் பீடை மாதமா? from islamkalvi on Vimeo.

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *