மனக்கட்டுப்பாடு – Audio/Video

வழங்குபவர்: சகோதரர் கோவை அய்யூப்

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *