அழைப்புப்பணியும் அழைப்பாளர்களும்! – Audio/Video

அழைப்புப்பணி உதவியாளருக்கான சிறப்பு வகுப்பு
சிறப்புரை: அப்துல் வதூத் ஜிப்ரி (அழைப்பாளர்-இலங்கை)
இடம்: தஃவா நிலைய வகுப்பறை
நாள்: 30-09-2011
வெளியீடு: அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் தமிழ்ப் பிரிவு

அழைப்புப்பணியும் அழைப்பாளர்களும் from islamkalvi on Vimeo.

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *