அழைப்புப் பணியும் அதன் முக்கியத்துவமும்! – Audio/Video

வழங்குவர்: U.K. ஜமால் முஹம்மத் மதனீ
நிகழ்ச்சி:அழைப்புப்பணி உதவியாளர்களை மேம்படுத்தும் மூன்று நாள் பயிற்சி முகாம்
நாள்: 12, 13 & 14 OCT 2011
இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா

Part-1

அழைப்புப் பணியின் முக்கியத்துவம் (1/4) from islamkalvi on Vimeo.

Part-2

அழைப்புப் பணியின் முக்கியத்துவம் (2/4) from islamkalvi on Vimeo.

Part-3

அழைப்புப் பணியின் முக்கியத்துவம் (3/4) from islamkalvi on Vimeo.

Part-4

அழைப்புப் பணியின் முக்கியத்துவம் (4/4) from islamkalvi on Vimeo.

Note: Turn on HD by clicking on HD logo on right bottom of player for high speed internet connection. Turn off HD for low speed internet connection.

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *