ஒற்றுமை – ஹஜ் தரும் படிப்பிணை! – Audio/Video

வெள்ளி மேடை
வழங்குபவர்: முஹம்மத் அஸ்ஹர் ஸீலானி
நாள்: 07-10-2011
வெளியீடு: அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம் தமிழ்ப் பிரிவு

ஒற்றுமை – ஹஜ் தரும் படிப்பிணை from islamkalvi on Vimeo.

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *